Инструкция парацетамола

Парацетамол в таблетках — инструкция по применению

Инструкция парацетамола

 • болевой синдром (слабой и умеренной выраженности) при невралгии, миалгии, артралгии, мигрени, зубной боли
 • лихорадочный синдром при инфекционно-воспалительных заболеваниях

Противопоказания парацетамола в таблетках

 • препарат компоненттеріне жоғары сезімталдық
 • бауыр және/немесе бүйрек жеткіліксіздігі
 • глюкоза-6-фосфатдегидрогеназа тапшылығы
 • анемия, лейкопения
 • жүктілік және лактация кезеңі
 • 6 жасқа дейінгі балаларға
 • аллергиялық реакциялар (бөртпе түріндегі тері бөртуі, тері қышуы, есекжем, Квинке ісінуі)
 • жүрек айнуы, құсу, эпигастрийдегі ауыруы
 • гепатоуытты әсер
 • агранулоцитоз, лейкопения, тромбоцитопения
 • анафилактикалық шок (сирек)
 • бүйрек функциясының бұзылуы, олигурия, анурия, протеинурия, интерстециальді гломерулонефрит
 • мұрын жұтқыншақтың шырышты қабығындағы және конъюнктивадағы уртикарлық бөртпе
 • Стивенс-Джонсон синдромы
 • уытты эпидермальді некролиз (Лайелл синдромы)
 • бронхоспастикалық синдром
 • асептикалық пиурия

Применение в педиатрической практике

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Педиатриялық тәжірибеде қолдану

Дәрілік заттың көлік құралын немесе қауіпті механизмдерді басқару қабілетіне ықпал ету ерекшеліктері

Взрослым и подросткам старше 12 лет (масса тела более 40 кг) разовая доза — 500 мг; максимальная разовая доза – 1,0 г. Кратность назначения — до 4 раз в сутки. Максимальная суточная доза – 4,0 г;

Детям: максимальная суточная доза от 6 до 9 лет (вес до 30 кг) – 1,5 г, от 9 до 12 лет (вес до 40 кг) – 2,0 г.

Кратность назначения – 3-4 раза в сутки. Максимальная продолжительность лечения при применении в качестве анальгетика и в качестве жаропонижающего средства не более 3-х дней.

Ересектер мен 12 жастан асқан (дене салмағы 40 кг-нан асатын) жасөспірімдер: бір реттік доза – 500 мг; ең жоғары бір реттік дозасы – 1,0 г. Тағайындау жиілігі – тәулігіне 4 ретке дейін. Ең жоғары тәуліктік дозасы – 4,0 г;

Балаларға: 6 жастан 9 жасқа дейінгі (салмағы 30 кг-ға дейін) ең жоғары тәуліктік доза — 1,5 г, 9 жастан 12 жасқа дейін (салмағы 40 кг-ға дейін) – 2,0 г.

Тағайындау жиілігі — тәулігіне 3-4 рет. Анальгетик ретінде және ыстық түсіретін дәрі ретінде қолданған кезде ең жоғары емдеу ұзақтығы 3 күннен аспайды.

Лечение: промывание желудка, прием активированного угля, вызывание рвоты, введение донаторов SH-групп и предшественников синтеза глутатиона — метионина через 8-9 ч после передозировки и N-ацетилцистеина — через 12 ч. Необходимость в проведении дополнительных терапевтических мероприятий (дальнейшее введение метионина, в/в введение N-ацетилцистеина) определяется в зависимости от концентрации парацетамола в крови, а также от времени, прошедшего после его приема.

Емі: асқазанды жуу, белсендірілген көмір қабылдау, құстыру, артық дозаланудан кейін 8-9 сағаттан соң глутатион – метионин синтезі SH-топтарының донаторларын және ізашарларын және 12 сағ. соң N-ацетилцистеинді енгізу. Қосымша емдік шараларды жүргізу қажеттілігі (әрі қарай метионинді, N-ацетилцистеинді к/і енгізу) қандағы парацетамол концентрациясына, сонымен қатар оны қабылдағаннан кейін өткен уақытқа байланысты анықталады.

Метаболизируется в печени (90-95%): 80% вступает в реакции конъюгации с глюкуроновой кислотой и сульфатами с образованием неактивных метаболитов; 17% подвергается гидроксилированию с образованием 8 активных метаболитов, которые конъюгируют с глутатионом с образованием уже неактивных метаболитов. При недостатке глутатиона эти метаболиты могут блокировать ферментные системы гепатоцитов и вызывать их некроз. В метаболизме препарата также участвует изофермент CYP2E1. Период полувыведения препарата — 1-4 ч. Выводится почками в виде метаболитов, преимущественно конъюгатов, только 3% в неизмененном виде. У пожилых больных снижается клиренс препарата и увеличивается его период полувыведения.

Бауырда метаболизденеді (90-95%): белсенді емес метаболиттер түзе отырып глюкурон қышқылымен және сульфаттармен конъюгация реакцияларына 80% кіреді; белсенді емес метаболиттер түзген глутатионмен конъюгацияланатын 8 белсенді метаболит түзе отырып 17% гидроксилденуге ұшырайды. Глутатион жеткіліксіздігінде бұл метаболиттер гепатоциттердің ферментті жүйелерін бөгеуі және олардың некрозын туындатуы мүмкін. Препарат метаболизміне сондай-ақ CYP2E1 изоферменті қатысады. Препараттың жартылай шығарылу кезеңі — 1-4 сағ. Бүйрек арқылы метаболиттер, көбінесе конъюгаттар түрінде, тек 3% өзгермеген түрде шығарылады. Егде науқастарда препарат клиренсі төмендейді және оның жартылай шығарылу кезеңі ұлғаяды.

Препарат обладает обезболивающими и жаропонижающими свойствами. Не вызывает раздражения слизистой желудка и кишечника. Не оказывает влияния на водно-солевой обмен, поскольку не воздействует на синтез простагландинов в периферических тканях.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *